Tag "Oi??N??i??Ni?? ??Oi???i?????i??Ni??Ni??"

Байтақ

Os???i????Os?????????i????Oi???i?? ?????i????Oi???? O????i???i???i???i?? Os?????? ?sO??i???i???i???i???i??: ??Oi??N??i???i???i???i???i??Ni?? ???i???? N??i??N?N? ?i?????i?????i??Ni??Ni??

??N?Ni???i?????i?????i?? Ai??Os???i????Os?????????i????Oi???i?? ?????i????Oi???? O????i???i???i???i?? Os?????? ?sO??i???i???i???i???i??:Ai?? ??Oi??N??i???i???i???i???i??Ni?? ???i???? N??i??N?N? ?i?????i?????i??Ni??Ni??Ai?? ?i??Ni??Ni??Ni?? ??Oi??O????i???i???i???? O?N?Ni???i???i?? Oi??Ni??Ni??Ni??. Os?i???i???i??Oi??N?Ni???i???????i??Oi??Ni?? Ni???i???i????Oi???? Oi?????i???i???i??Ni?? Oi??N??i??Ni?? ??Oi???i?????i??Ni??Ni???? ???i????Ni??Ni??N? ?i?????i??Ni???????i??Oi??Ni?? ??Oi??N??i???i???i???i???i??Ni?? ???i???? N??i??N?N? ?i?????i?????i??Ni??Ni???? ?i????Ni??Oi??Ni???i??N? ???i??Oi??N??i??Ni??Ni???????i?? Oi??Ni?????i???? N??i??Ni???i??Oi???i??Ai?????i???????i??Oi?????i??Ni?? OsOi??Ni??Ni??Ni??Oi???i?????i????,